نخ سلامتی بخش (HEALTEX)

نخ سلامتی بخش HEALTEX از ویژگی بازنشر پرتو فروسرخ و ایجاد یون های منفی برخوردار است.

نقش پرتو فروسرخ در منسوجات سلامتی بخش چیست؟

تحقیقات نشان داده است که طیف الکترومغناطیس در محدوده 14-6 میکرون از قابلیت نفوذ در بدن برخوردار است. به همین دلیل است که از پرتو فروسرخ دور به عنوان Biogenetic Raysیاد می شود. هنگامی که پرتو فروسرخ به پوست نفوذ می کند، در تماس با مولکول های پروتئین ها، کلاژن ، چربی و آب قرار می گیرد. با ایجاد نوسانات میکرونی، واکنش گرمایی ایجاد می شود که سبب افزایش دمای نسوج بدن می شود. با گشاد شدن رگ ها ، گردش خون در مقیاس ماکرو و میکرو افزایش می یابد. پرتو فروسرخ سبب افزایش توان بازسازی نسوج بدن می شود.

نقش یون های منفی در منسوجات سلامتی بخش چیست؟

بدن انسان از میلیاردها سلول تشکیل شده است که هریک از سلول ها دارای یک دیواره سلولی است که نقش مهمی از جمله جذب مواد غذایی خروج ضایعات مواد غذایی ایفا می کنند. چنانچه یون های منفی اکسیژن درون و بیرون سلول کافی باشد عملکرد سلول به صورت طبیعی انجام می شود. در صورت عدم وجود یون های منفی کافی و یا وجود یون های مثبت بسیار زیاد درون سلول، جذب مواد غذایی و خروج ضایعات از سلول به صورت کافی انجام نمی شود. که این امر سبب ایجاد بیماری هایی نظیر فشار خون بالا، تصلب شرائین، سکته مغزی و سرطان می شود.

به علت استفاده از نانوذرات سرامیکی و تهیه شده از سنگ های درمانی، الیاف حاوی نانوذرات ذکر شده از قابلیت بازگرداندن پرتو فروسرخ که از بدن خارج می شوند برخوردار هستند و لذا انرژی هدررفته به بدن بازگردانده شده و اثرات مطلوب زیستی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر امکان تولید یون های منفی در مجاورت پارچه وجود دارد که به وسیله بدن انسان جذب شده و منجر به تعادل عملکرد سلول ها و ایجاد احساس طراوت در بدن می شود.

نخ نایلون سلامتی بخش HEALTEX در انواع ظرافت ها و رنگ ها به سفارش مشتری قابل تولید می باشد.
برای آشنایی بیشتر با این محصول این فیلم را مشاهده نمائید.